இயேசு ராஜா பரிபூரண அர்ப்பணத்திற்கு அழைக்கிறார் – Total Availability – Rev. Dr. Theodore Williams